KBank Green DNA

บันทึกข้อมูลการทำความดีของคุณ เพียงกรอกตามด้านล่าง

ข้อมูลสำคัญ

ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านในส่วนนี้ จะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของธนาคาร
ท่านสามารถระบุข้อมูลด้านล่างหรือเว้นไป และกด “ส่งข้อมูล” ได้เลย

(เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำมันรถ ค่าเช่ารถ ค่าอุปกรณ์ ค่าสถานที่ เป็นต้น)

บาท

บาท

บาท

คน

ชั่วโมง